Privacy

Op mijn werk als therapeut zijn voorschriften van toepassing vanuit:

 • de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst);
 • de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten geschillen zorg);
 • het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg);
 • het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg);
 • het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen);
 • de LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit ben ik ook wettelijk verplicht vanuit de WGBO. Uw dossier bevat naast uw persoonlijke gegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik zo nodig, maar alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals uw huisarts.

Ik waarborg uw privacy:

 • door mij te houden aan mijn wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • door ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen (gedeeltelijk) ook gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, maar niet zonder uw expliciete en schriftelijke toestemming;
 • voor waarneming wanneer ik u door overmacht (tijdelijk) niet kan behandelen;
 • tijdens intercollegiale toetsing (intervisie/supervisie), maar altijd geanonimiseerd;
 • voor mijn financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u ontvangt, staan onderstaande gegevens zodat u de factuur eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (zie Pagina Tarieven voor informatie over zorgverzekeraars die wel/niet vergoeden):

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van het consult;
 • de behandelcode van het consult;
 • de kosten van het consult.

Voordat uw behandeling start, ontvangt u een behandelingsovereenkomst met daarin bovenstaande privacyverklaring.

Klachtenreglement

Indien u een klacht mocht hebben over de wijze waarop ik u behandel of met uw gegevens omga, en wij er samen niet uitkomen, dan kunt een beroep doen op het klachtenreglement van mijn beroepsvereniging LVPW. Wanneer u er samen met de klachtencommissie niet uitkomt, zal de LVPW uw klacht doorsturen naar het SCAG. Het klachtenreglement is te vinden via https://lvpw.nl/verwijzer/klachtenregeling/ Als u dat wenst kunt het klachtenreglement op papier ontvangen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als professional moet ik bij signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling, werken volgens de Wet Meldcode. De Meldcode geeft richtlijnen volgens welke de signalen onderzocht en met de cliënt besproken dienen te worden. Dit met als doel om, waar nodig samen met Veilig Thuis, te zorgen voor de veiligheid van de cliënt en/of de naaste(n) van de cliënt. Informatie over de Wet Meldcode vindt u via (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode)